РАБОТЕЩ БИЗНЕСRSS

РАБОТЕЩ СВИНЕКОМПЛЕКС Свинекомплексът е специализиран в отглеждането и угояването на прасета и свине.Намира в централна България, разположен върху 227.000 кв. Предприятието е 100% частна собственост. Свинекомплексът е един от най-големите в България и може да произведе до 50.000 бр. угоени прасета над 100кг. годишно, плюс до 20.000 бр. малки (15-20кг.), предназначени за свободна продажба. Разпределение на местата в Свинекомплекса: Свине-майки - почиващи и бременни - 4 415 бр. Свине-майки - кърмещи (с бозайници 6 000бр.) - 705 бр. Нерези - 46 бр. Подрастващи прасенца - 13 500 бр. Прасета и свине за угояване - 14 960 бр. Комплекса има 35 халета за отглеждане на свени: 12 бр. сгради /халета х 1392 кв.м. всяко и 23 халета х 1224 кв.м всяко, 55 бр. силози за фураж, множество офисни,битови, складови и др.спомагателни сгради, два пропуска с автокантар. Застроената площ на халетата за свине е 45 000 кв.м., а на другите сгради застроената площ надвишава 5500 кв.м.Или общо застроената площ на сградите в комплекса е над 50 500 кв.м. Водоснабдяването на комплекса е напълно осигурено и се осъществява от собствен водоизточник с 3 броя сондажни кладенци с дебит 30 л/ сек. на дълбочина 15м., помпена станция, водонапорна кула хидроглобус с обем 200 куб.м, бетонови резервоари - 2 бр. x 500 куб.м и площадкова водопроводна мрежа. Електрозахранването е двойно осигурено от подстанция и далекопровод. Има три трафопоста по 630 kVA. Изградени са вътрешни пътища, различни по предназначение бетонови площадки и вертикална планировка, слаботокова дворна мрежа и районно осветление. Предприятието за угояването на прасета и свине е построено върху хълм, като халета са разположени амфитеатрално и под наклон, което спомага безпроблемното отвеждане на отпадъчните води собствена пречиствателна станция, от където напълно пречистени се вливат в градската пречиствателна станция, като по този начин са избегнати всякакви екологични проблеми, свързани със замърсяването на околната среда. От своето създаване до настоящия момент свинефермата никога не е била санкционирано за замърсяване на околната среда. Предприятието разполага с комплексно разрешително за работа, издадено от компетентните органи. Допълнителни възможности за развитие : Свинекомплексът разполага с достатъчно свободни площи, за да бъдат изградени фотоволтаични инсталации с мощност 5 Mwh. като фотоволтаичните панели могат да бъдат разположени и върху покривните конструкции на всички сгради и халета. Районът, е едно от местата в България, с най-високите нива на слънчева радиация, като средно годишно те са между 1 500 и 1550 Кwh/кв.м. В предприятието може да бъде изградена и станция за производство на биогаз, тъй като капацитетът му позволява едновременното отглеждане на 36 000 животни. Този брой животни предполага ежедневното отделяне на големи количества отпадни продукти,които могат да се използват за производството на биогаз, а оттам и производство на топлоенергия и електроенергия. Дейността и територията на Свинекомплекса позволяват производството на ел. енергия и топлоенергия от три възобновяеми енергийни източника - биогаз, вятър и слънце. Свързването към националната електропреносната мрежа ще бъде лесно, тъй като свинекомплексът се намират в близост до високоволтови електропреносни мрежи. ЦЕНА : 7 700 000 Euro • За обекта има направени две оценки от лицензирани оценители. • Първата оценка е на стойност 20 295 000 лв., втората оценка е на стойност 7 700 000 Евро ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОГЛЕДИ И КОНТАКТ: 0888 50 41 29 ; 0879 14 22 99 PIG BREEDING COMPLEX IN BULGARIA FOR SALE Total Size: 227,000 sq. m Capacity: 80,000 heads per year Location: Central Bulgaria Established: 1977 (the complex was partly refurbished in 1990) PIG COMPLEX The pig complex specializes in the breeding and fattening of pigs and pigs. It is located in central Bulgaria, located on 227,000 square meters. The company is 100% privately owned. The pig complex is one of the largest in Bulgaria and can produce up to 50,000 pieces. fattened pigs over 100 kg. per year, plus up to 20,000 pcs. small (15-20 kg.), intended for free sale. Distribution of places in the Pig Complex: Pigs - resting and pregnant - 4 415 pcs. Mother pigs - lactating (with mammals 6 000 pcs.) - 705 pcs. Boars - 46 pcs. Adolescent piglets - 13,500 pcs. Pigs and pigs for fattening - 14,960 pcs. The complex has 35 halls for raising pigs: 12 pcs. buildings / halls x 1392 sq.m. each and 23 halls x 1224 sq.m each, 55 pcs. feed silos, many office, residential, warehouse and other auxiliary buildings, two passes with truck scales. The built-up area of the pig halls is 45,000 sq.m., and of the other buildings the built-up area exceeds 5,500 sq.m. Or the total built-up area of the buildings in the complex is over 50,500 sq.m. The water supply of the complex is fully provided and is carried out by its own water source with 3 drilling wells with a flow rate of 30 l / sec. at a depth of 15 m., pumping station, water tower hydroglobus with a volume of 200 cubic meters, concrete tanks - 2 pcs. x 500 cubic meters and site water supply network. The power supply is double provided by a substation and a transmission line. There are three substations of 630 kVA. Internal roads have been built, concrete sites and vertical planning, low-current yard network and district lighting. The pig and pig fattening plant is built on a hill, and the halls are located amphitheatrically and on a slope, which helps the smooth drainage of wastewater own treatment plant, from where fully treated flows into the urban treatment plant, thus avoiding any environmental problems related to environmental pollution. Since its inception, the pig farm has never been sanctioned for environmental pollution. The undertaking has a comprehensive work permit issued by the competent authorities. Additional development opportunities: The pig complex has enough free space to build photovoltaic installations with a capacity of 5 Mwh. as photovoltaic panels can be placed on the roof structures of all buildings and halls. The region is one of the places in Bulgaria with the highest levels of solar radiation, averaging between 1,500 and 1,550 kWh / sq.m. A biogas plant can also be built at the plant, as its capacity allows the simultaneous breeding of 36,000 animals. This number of animals implies the daily release of large quantities of waste products that can be used for the production of biogas, and hence the production of heat and electricity. The activity and the territory of the Pig Complex allow the production of electricity and heat from three renewable energy sources - biogas, wind and solar. Connection to the national electricity grid will be easy, as the pig farm is located close to high-voltage power grids. Price: Euro 7 700 000 • Two assessments have been made for the site by licensed appraisers. • The first valuation is worth BGN 20,295,000, the second valuation is worth Euro 7,700,000 FOR ADDITIONAL INFORMATION, INSPECTIONS AND CONTACT: +359/888 50 41 29 ; +359/879 14 22 99 +359/2 962 21 21 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АРИСТОКРАТИЧЕН ХОТЕЛ / РЕЗИДЕНЦИЯ В БОРОВЕЦ

...

Строителство
Година на строителство
Цена1790000 EUR
Оферта номер1938
Комплекс хотел,ресторанти, басейн и 13 дка. земя

...

Строителство
Година на строителство
Цена1 EUR
Оферта номер4088
Сграда в идеалния център на столицата

...

Строителство
Година на строителство
Цена1 EUR
Оферта номер4488